ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΟΧΗ 1200 724 admin
ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΟΧΗ :
ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ και ως εκ τουτου δεν εκπίπτουν από τα φορολογητέα αποτελέσματα των επιχειρήσεων από 01/01/2020  δαπάνες οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί με τραπεζικά μέσα και συγκεκριμένα:
  • Αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών καθαρής αξίας  μεγαλύτερης των πεντακοσίων (500) ευρώ .
  • Οι πληρωμές ενοικίων που δεν πραγματοποιήθηκαν με τραπεζικά μέσα
  • Επίσης να υπενθυμίσουμε ότι δεν εκπίπτουν φορολογικά ούτε οι δαπάνες μισθοδοσίας εφόσον δεν έχουν πραγματοποιηθεί με τραπεζικά μέσα.
 
 
Παρατίθεται το σχετικό άρθρο:

Άρθρο 13 Τροποποίηση άρθρου 23 ΚΦΕ για μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

2. Στο άρθρο 23 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα περίπτωση ιε΄ ως εξής:

«ιε) Οι δαπάνες ενοικίων εφόσον η εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.»

3. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος εφαρμόζονται για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2020 και μετά.

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this: