ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ και ως εκ τουτου δεν εκπίπτουν…

ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ και ως εκ τουτου δεν εκπίπτουν…

ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ και ως εκ τουτου δεν εκπίπτουν… 1200 724 admin
ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΟΧΗ :
ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ και ως εκ τουτου δεν εκπίπτουν από τα φορολογητέα αποτελέσματα των επιχειρήσεων από 01/01/2020  δαπάνες οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί με τραπεζικά μέσα και συγκεκριμένα:
  • Αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών καθαρής αξίας  μεγαλύτερης των πεντακοσίων (500) ευρώ .
  • Οι πληρωμές ενοικίων που δεν πραγματοποιήθηκαν με τραπεζικά μέσα
  • Επίσης να υπενθυμίσουμε ότι δεν εκπίπτουν φορολογικά ούτε οι δαπάνες μισθοδοσίαςεφόσον δεν έχουν πραγματοποιηθεί με τραπεζικά μέσα.
Παρατίθεται το σχετικό άρθρο:

Άρθρο 13 Τροποποίηση άρθρου 23 ΚΦΕ για μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

2. Στο άρθρο 23 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα περίπτωση ιε΄ ως εξής:

«ιε) Οι δαπάνες ενοικίων εφόσον η εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.»

3. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος εφαρμόζονται για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2020 και μετά.

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this: